ALGEMENE VOORWAARDEN Sprekend Jade

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sprekend Jade en de Opdrachtgever.

De algemene of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nooit van toepassing op enige rechtsbetrekking tussen partijen.

Van onderhavige algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Duur en einde

2.1 Er is sprake van een overeenkomst, wanneer Opdrachtgever met een offerte of voorstel van SPREKEND JADE akkoord is gegaan, althans wanneer Opdrachtgever ermee instemt dat SPREKEND JADE werk verricht in het kader van de opdracht, althans de aanvraag van Opdrachtgever.

Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door SPREKEND JADE met Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen samen een bepaalde duur overeenkomen.

Bij iedere overeenkomst voor onbepaalde tijd stellen partijen in onderling overleg een opzegtermijn vast voor de beëindiging van die overeenkomst.

2.2 Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde duur door een der partijen kan slechts plaatsvinden indien de andere partij een of meer op haar rustende wezenlijke verplichtingen onder die overeenkomst niet nakomt.

De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand bij opdrachten met een duur tot een jaar en van twee maanden bij opdrachten met een looptijd van langer dan een jaar.

Voorts kan elk der partijen de overeenkomst onmiddellijk, zonder opzegtermijn beëindigen, ingeval de andere partij een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling indient of zijn faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, of wordt ontbonden.

Artikel 3. Uitvoering

3.1 SPREKEND JADE spant zich in om de werkzaamheden zorgvuldig en conform de vereisten van goed vakmanschap uit te voeren. Daarbij zal SPREKEND JADE de belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigen en zal SPREKEND JADE handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.

SPREKEND JADE is niet verplicht aangeleverde instructies, briefing of informatie op juistheid te controleren. SPREKEND JADE is niet aansprakelijk voor het ontbreken van informatie in instructies of een briefing en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken daarvan.

SPREKEND JADE is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden te betrekken.

SPREKEND JADE hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

SPREKEND JADE biedt geen garanties met betrekking tot enig te halen resultaat. SPREKEND JADE heeft ten aanzien van de resultaten slechts een inspanningsverplichting.

3.2 Opdrachtgever verplicht zich om de omstandigheden voor SPREKEND JADE zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

Opdrachtgever zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder het tijdig informeren van SPREKEND JADE.

Artikel 4. Honoraria, kosten en declaraties

4.1 De vergoedingen, honoraria, en declaraties van SPREKEND JADE zijn gebaseerd op uurtarieven zoals die aan Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt of op basis van een vaste en vooruitbetaalde vergoeding, tenzij anders overeengekomen.

SPREKEND JADE is gerechtigd haar uurtarieven te herzien en aan te passen in overeenstemming met het Consumentenprijsindexcijfer voor alle Huishoudens afgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek in november van het voorafgaande kalenderjaar, de zogenaamde inflatiecorrectie. Verhogingen als hier genoemd worden pas berekend nadat zij schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn medegedeeld.

Indien wordt gewerkt aan de hand van (een) tevoren overeengekomen begroting(en) met uurtarieven als basis, verplicht SPREKEND JADE zich deze begroting in acht te nemen, onverminderd het in 4.2 bepaalde terzake van bureaukosten en kosten van derden. Afwijkingen in de begroting zijn slechts toegestaan in verband met indexering als boven omschreven, danwel in geval van tussentijdse wijziging van de opdracht door Opdrachtgever.

Alle berekende en begrote vergoedingen, honoraria, declaraties en kosten zijn exclusief BTW.

4.2 Naast de in 4.1 bedoelde vergoedingen, honoraria, kosten en declaraties kan SPREKEND JADE bureaukosten alsmede kosten van derden die SPREKEND JADE in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht inschakelt, doorbelasten aan de Opdrachtgever. Deze kosten moeten vooraf worden gebudgetteerd en goedgekeurd zijn door Opdrachtgever.

Onder bureaukosten worden onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan porti-, fotokopieer- knipsel-, reis-, druk-, vertaal- en verblijfkosten.

Onder kosten van derden worden onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan alle gefactureerde bureaus inkoopkosten en honoraria van derden.

In afwijking van het in 4.1 bepaalde inzake de in een begroting gehanteerde uurlonen, worden bureaukosten en kosten van derden steeds aan de Opdrachtgever doorberekend indien deze de in een begroting opgenomen bedragen overschrijden.

Alle overeengekomen en begrote bedragen zijn exclusief BTW.

4.3 Onverminderd het in 4.1 en 4.2 bepaalde is SPREKEND JADE gehouden om, wanneer een overschrijding van de door Opdrachtgever goedgekeurde begroting door SPREKEND JADE kan worden voorzien, Opdrachtgever daarover tijdig in te lichten.

4.4 SPREKEND JADE is gerechtigd aan Opdrachtgever een voorschotbetaling op haar honorarium, vergoedingen en (bureau)kosten van derden te vragen.

4.5 SPREKEND JADE declareert maandelijks het over de voorgaande kalendermaand verschuldigde vergoedingen, honorarium, declaraties, bureaukosten en kosten van derden, tenzij anders met Opdrachtgever overeengekomen.

In onderling overleg kan een betaald voorschot hierop in mindering worden gebracht.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden en/of geleverde zaken of diensten en de overeenkomst nog niet is beëindigd.

Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is SPREKEND JADE gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand te rekenen, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als volledige maand. SPREKEND JADE is bovendien gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-

Artikel 5. Opschorting

SPREKEND JADE heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten:

  • Indien de Opdrachtgever in verzuim is met enige (betalings)verplichting uit hoofde van een tussen SPREKEND JADE en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking;
  • Zodra SPREKEND JADE gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de tussen SPREKEND JADE en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking zal (kunnen) voldoen.
  • Ingeval van opschorting door SPREKEND JADE conform het bovenstaande, heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Alle aantoonbare kosten die het gevolg van de opschorting zijn komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Eigendommen van de Opdrachtgever

SPREKEND JADE zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid voor ondermeer het verloren gaan, beschadiging, vernietiging, vermissing of anderszins tenietgaan van zaken die haar door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd. Opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde zaken voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.

Artikel 7. Klachten

Klachten over de werkzaamheden en/of bezwaren tegen een facturen dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan SPREKEND JADE te worden gemeld.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

SPREKEND JADE is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van SPREKEND JADE in de nakoming van enige op haar rustende verplichting jegens Opdrachtgever. Voor bedrijfs-, gevolg of indirecte schade is SPREKEND JADE in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van SPREKEND JADE.

SPREKEND JADE is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Op enige klacht of aanspraak van derden, danwel handhaving door een daartoe bevoegde autoriteit, wordt na gezamenlijk overleg tussen partijen gereageerd. Handelingen zonder overleg die de ene partij schade toebrengen, daarvan komt de schade voor rekening van de andere partij.

SPREKEND JADE heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

Opdrachtgever vrijwaart SPREKEND JADE tegen en stelt SPREKEND JADE schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Artikel 9. Leveringsvoorwaarden uitbesteed werk

Voor werk dat door SPREKEND JADE, na toestemming door Opdrachtgever, aan derden wordt uitbesteed gelden ten opzichte van Opdrachtgever naast de onderhavige algemene voorwaarden ook de alsdan op dat werk van toepassing zijnde voorwaarden van de derde. Ten aanzien van dat uitbestede werk geldt dat SPREKEND JADE in naam en voor rekening van Opdrachtgever het werk uitbesteedt.

Artikel 10. Overige bepalingen

Alle opdrachten van Opdrachtgever beschouwt SPREKEND JADE als aan ‘de organisatie’ gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft wordt hierbij uitgesloten. Daarnaast wordt de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en SPREKEND JADE worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 28 maart 2024.